ร่วมงานกับเรา

สืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่, ดำเนินการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาสูตร ตำรับยาหรือเครื่องสำอาง, ออกแบบสูตรตำรับยาและเครื่องสำอาง, เตรียมข้อมูลสำหรับใช้ในการขึ้น ทะเบียนยาหรือเครื่องสำอาง ประสานงานกับฝ่ายขึ้นทะเบียน

อัตราเงินเดือน
ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง/ชาย อายุ 22-35 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต, ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
– มีใจรักในงานวิจัย, ละเอียดรอบคอบ, มีภาวะความเป็นผู้นำ, มีความรับผิดชอบ, มีความกระตือรือร้น, มองโลกในแง่ดี, ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
– ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการทำงานได้ดี เช่น MS word, MS excel, MS powerpoint

สถานที่ปฏิบัติงาน
หจก.นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล ต.คลองสาม อ.คลองหลวง ปทุมธานี

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่, ดำเนินการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาสูตร ตำรับยาหรือเครื่องสำอาง, ออกแบบสูตรตำรับยาและเครื่องสำอาง, เตรียมข้อมูลสำหรับใช้ในการขึ้น ทะเบียนยาหรือเครื่องสำอาง ประสานงานกับฝ่ายขึ้นทะเบียน

อัตราเงินเดือน
ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง/ชาย อายุ 22-35 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต, ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
– มีใจรักในงานวิจัย, ละเอียดรอบคอบ, มีภาวะความเป็นผู้นำ, มีความรับผิดชอบ, มีความกระตือรือร้น, มองโลกในแง่ดี, ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
– ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการทำงานได้ดี เช่น MS word, MS excel, MS powerpoint

สถานที่ปฏิบัติงาน
หจก.นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล ต.คลองสาม อ.คลองหลวง ปทุมธานี

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่, ดำเนินการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาสูตร ตำรับยาหรือเครื่องสำอาง, ออกแบบสูตรตำรับยาและเครื่องสำอาง, เตรียมข้อมูลสำหรับใช้ในการขึ้น ทะเบียนยาหรือเครื่องสำอาง ประสานงานกับฝ่ายขึ้นทะเบียน

อัตราเงินเดือน
ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง/ชาย อายุ 22-35 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต, ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
– มีใจรักในงานวิจัย, ละเอียดรอบคอบ, มีภาวะความเป็นผู้นำ, มีความรับผิดชอบ, มีความกระตือรือร้น, มองโลกในแง่ดี, ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
– ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการทำงานได้ดี เช่น MS word, MS excel, MS powerpoint

สถานที่ปฏิบัติงาน
หจก.นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล ต.คลองสาม อ.คลองหลวง ปทุมธานี

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่, ดำเนินการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาสูตร ตำรับยาหรือเครื่องสำอาง, ออกแบบสูตรตำรับยาและเครื่องสำอาง, เตรียมข้อมูลสำหรับใช้ในการขึ้น ทะเบียนยาหรือเครื่องสำอาง ประสานงานกับฝ่ายขึ้นทะเบียน

อัตราเงินเดือน
ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง/ชาย อายุ 22-35 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต, ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
– มีใจรักในงานวิจัย, ละเอียดรอบคอบ, มีภาวะความเป็นผู้นำ, มีความรับผิดชอบ, มีความกระตือรือร้น, มองโลกในแง่ดี, ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
– ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการทำงานได้ดี เช่น MS word, MS excel, MS powerpoint

สถานที่ปฏิบัติงาน
หจก.นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล ต.คลองสาม อ.คลองหลวง ปทุมธานี

ดาวน์โหลดใบสมัคร