หจก.นิวเจริญฟาร์ม่ซูติคอล ผู้ผลิตยาแผนปัจจุบัน ใบอนุญาตเลขที่ ปท-ผย.1/2544 ได้รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาตามกฏกระทรวง

กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2546 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน