เกี่ยวกับเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล โดย คุณบุญชัย ชินศรีวงศ์กุล เป็นผู้บริหารสูงสุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หจก.ฯมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสายการผลิต เพื่อยกระดับการผลิตยา เวชภัณฑ์ เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางให้มีคุณภาพสูงสุดโดย คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย และกระบวนการประกันคุณภาพยา เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ไปสู่ผู้บริโภค

ปัจจุบัน หจก.นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานกระบวนการ ผลิตยา (GMP PIC/S) จากสำนักงานอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขในทุกหมวดยา ที่ผลิต ได้แก่ ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาน้ำ และยาครีม

งานวิจัยและพัฒนา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล ได้มีการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านยารักษาโรค วิตามินและ เวชสำอาง เราคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงที่สุด ผ่านกระบวนการ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและถูกสุขลักษณะ ภายใต้การควบคุมโดยเภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ (Quality) เปี่ยมด้วย ประสิทธิภาพ (Efficiency) และความปลอดภัย (Safety) แด่ผู้บริโภค

มาตรฐานการผลิต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล ได้ดำเนินการผลิตยาและ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ภายใต้มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice,GMP PIC/S) ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพจนได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่เป็นไปตามมาตรฐาน ต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค

การรักษาคุณภาพ

ด้วยกระบวนการผลิตยาที่ดำเนินการภายใต้การควบคุมของบุคลากร ที่มีคุณภาพ เพื่อควบคุมให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด มีห้องปฎิบัติการที่รองรับการปฎิบัติงานได้อย่างสะดวก ปลอดภัยด้วย เครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อมั่นใจว่าผลการทดสอบที่ ได้มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ